Thi công cách nhiệt - Nhà máy Coca Cola Bottlers Japan Inc tại Tokai, Nagoya

Sản xuất muối - đường

Thi công cách nhiệt – Nhà máy Coca Cola Bottlers Japan Inc tại Tokai, Nagoya

  • Công trình

    Thi công bảo ôn cách nhiệt đường ống
  • Năm

    2018
Khách hàng:
NAKAJIMA Industry
Công trình:
Thi công bảo ôn cách nhiệt đường ống

Bình luận