Thi công cách nhiệt - Nhà máy Shinshu Beverage Co., Ltd

Thực phẩm

Thi công cách nhiệt – Nhà máy Shinshu Beverage Co., Ltd

  • Công trình

    Thi công cách nhiệt đường ống , xử lý xuyên tường nhà máy Shinshu Beverage Co., Ltd
  • Năm

    2020, 2021
Khách hàng: ITOCHU MACHINE-TECHNOS

Bình luận